Medicinvetenskapligt råd

Bakgrund

Mag- och tarmproblem är mycket vanliga. Svensk Gastroenterologisk Förening uppger att så många som 30 procent av den vuxna befolkningen har mag-tarmbesvär av en dignitet som kan betraktas som en sjukdom. Det är anmärkningsvärt höga siffror och anger att mag-tarmproblem är av storleksordningen folksjukdom.

Förbundet organiserar personer med ett tjugotal mer vanliga diagnoser som t.ex. inflammatoriska mag- och tarmsjukdomar, tarmcancer, IBS och reflux. Vi har också medlemmar med sällsynta diagnoser som korttarmssyndrom, intestinal pseudoobstruktion, esofagusatresi m.fl.

Vi vet av erfarenhet att den upplevda livskvaliteten för många i vår målgrupp är låg.

Förbundet kan konstatera att vården för personer med mag- och tarmsjukdomar ser olika ut i landet. Kunskapen inom primärvården är ofta låg och mag-tarmproblem borde ges en mycket större uppmärksamhet och högre prioritet inom hälso- och sjukvården som helhet. Rätten till en tidig och korrekt diagnos är inte självskriven. Mer forskning behövs för att öka kunskapen om orsaker till mag- tarmsjukdomar och för att åstadkomma nya metoder för vård och behandling.

Mag- och tarmförbundets medicinvetenskapliga råd består av representanter för olika yrkesgrupper och fungerar som förbundets rådgivare i medicinska och vetenskapliga frågor

Syfte

 • att förbättra vården och öka patientnyttan
 • att följa forskning och utveckling inom området
 • att öka kunskapen om mag- och tarmsjukdomar bland sjukvårdspersonal och allmänhet
 • att utveckla och finna fungerande former för kunskapsöverföring mellan specialistvård och patientnära vård
 • att lyfta fram mag- och tarmsjukdomar så att patienterna får rätt prioritering i vården
 • att identifiera kunskapsluckor och kartlägga olika behov av utbildning inom området

 

Övergripande mål

Att arbeta för en god vård på lika villkor oavsett var i landet man bor för att underlätta ett normalt liv med så hög livskvalitet som möjligt.

Delmål

 • att öka kunskapen om behovet av mer forskning kring våra diagnoser
 • att fungera som rådgivare i anslagsfördelningen för förbundets forskningsfonder
 • att uppmärksamma samsjukligheterna som t.ex. led- och muskelproblem m.fl.
 • att uppmärksamma sällsynta diagnoser i vårt förbund
 • att verka för att nationella riktlinjer tas fram

 

Rådets sammansättning

Ledamöter i det Medicinska och Vetenskapliga Rådet utses av Mag- och tarmförbundets styrelse.

Rådet ska bestå av minst 2 ledamöter från professionen och minst 2 ledamöter samt sekreterare från förbundet. Rådets ordförande är Mag- och tarmförbundets ordförande, ytterligare ledamot är förste vice ordförande och kanslichefen innehar rollen som sekreterare.

Rådet sammanträder två gånger per år på kallelse av Mag- och tarmförbundet.