Intressepolitik

Mag- och tarmförbundet bedriver intresse politik och arbetar för medlemmarnas intressen. Vilket är att människor mag- och tarmsjukdomar ska kunna leva ett liv som så lite som möjligt styrs och begränsas av funktionsnedsättningen.

1,5 miljon svenskar har problem med sin mage. 65 000 personer lever med IBD. Var femte kvinna i Sverige har kronisk förstoppning. Många av våra medlemmar har en mag-tarmsjukdom som påverkar det dagliga livet. I många situationer uppstår hinder som begränsar. Konsekvensen blir att kvinnor och män med mag-tarmsjukdomar eller funktionsstörningar inte alltid får ta del av sina grundläggande mänskliga rättigheter. Rättigheter som de flesta tar för givna.

En del av Mag- och tarmförbundets intressepolitiska arbete grundar sig på genomförandet av mänskliga rättigheter. Utgångpunkter är framför allt FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Barnkonventionen.

Vår kongress i oktober 2014 beslöt att under perioden 2015-2017 att arbeta intressepolitiskt med i följande inriktningar.

De övergripande målen är:

  • En jämlik och individualiserad vård för personer med mag-/tarmsjukdomar.
  • Ålder, kön, etnisk härkomst eller socioekonomisk status ska inte negativt påverka kvaliteten på vården eller en persons tillgänglighet till god vård. Däremot ska vården anpassas till varje individs förutsättningar. Inte heller skall en mag-/tarmsjuk persons bosättningsort påverka kvaliteten på den vård som erhålls annat än i rimlig omfattning.
  • Vården ska ges med beaktande av en mag-/tarmsjuk persons individuella förutsättningar att påverka och delta.
  • Vårdens insatser måste samordnas så att omhändertagandet optimeras. Samsjukligheter ska beaktas och patienten ska ses ur ett helhetsperspektiv.
  • Förstärkt samhällsstöd till vårt viktiga demokratiarbete. Det innebär bland annat att organisationsbidragen till förbunden förstärks på olika samhällsnivåer.
  • Ett sätt att påverka våra beslutsfattare är att förbundet varje år deltar under Almedalsveckan. Både genom egna seminarier, genom deltagande i debatter och genom att samverka med andra organisationer, ex Nätverket mot cancer.
  • Vi använder också strategiska dagar för att opinionsbilda, ex World IBD-day, Världscancerdagen, Tarmcancerdagen och Världstoalett-dagen.