Kontaktsjuksköterska, cancervården

Vården av patienter som diagnoseras med cancer blir alltmer komplex. En viktig faktor för cancerpatienter är en fast kontaktperson, en kontaktsjuksköterska.

Cancervården har en stor spännvidd från kurativ till kronisk palliativ vård, medicinteknisk vård, hemsjukvård samt vård vid livets slut. Vården av patienter som diagnoseras med cancer blir alltmer komplex. En viktig faktor för cancerpatienter är en fast kontaktperson, en kontaktsjuksköterska.

Bakgrunden är att patienterna har efterfrågat en tydlig kontaktväg in i och genom vården, ett stöd för kommunikation om cancersjukdomen och hjälp med koordinering av kontakter med andra involverade personer. För patienter med cancer väntar många möten i ett komplext vårdsystem. Möten som sker från första symtom med efterföljande diagnostik till behandling och rehabilitering eller vård i livets slutskede.

Kontaktsjuksköterskan

1. är tydligt namngiven för patienten
2. har speciell tillgänglighet och kan hänvisa till annan kontakt när han/hon inte är tillgänglig
3. informerar om kommande steg i behandlingen/processen
4. förmedlar kontakt med andra yrkesgrupper utifrån patientens behov
5. ger stöd till patienten och närstående vid krisreaktion
6. vägleder till psykosocialt stöd vid behov
7. säkerställer patientens delaktighet och inflytande i vården
8. bevakar ledtider

Kontaktsjuksköterskan har dessutom

1. ett tydligt skriftligt uppdrag
2. kunskaper som regleras av innehåll och avgränsningar i varje patientprocess
3. ansvar för att en individuell skriftlig vårdplan upprättas (även om den kan upprättas av andra)
4. ansvar för aktiva överlämningar till en ny kontaktsjuksköterska
5. uppgiften att delta i multidisciplinära ronder/möten

Målet är att alla cancerpatienter skall ha tillgång till en kontaktsjuksköterska