Vad är ett Arvsfondsprojekt?

 ”Utanförskapet är Sveriges största sociala utmaning. Det finns många goda idéer för ökad delaktighet, men ofta saknas pengar. Allmänna arvsfonden har medel och stöttar det engagemang som finns hos föreningar och organisationer – så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.” /Från www.arvsfonden.se

För att specifikt synliggöra gruppen kvinnor med allvarliga och permanenta förlossningsskador efter vaginal förlossning beslutade Mag- och tarmförbundet för några år sedan att ansöka om Arvsfondsmedel. Efter en lång handläggningsprocess godkändes ansökan och projektet kunde så småningom iscensättas hösten 2019. Projekt Förlossningsskadad Kvinna bidrar till ökad kunskap och informationsspridning samt ska verka för bättre eftervård och utökat stöd till dem det gäller. Ett känt utanförskap måste brytas!

Angående ”funktionsnedsättning”
En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller förvärvas. Den kan upplevas delar av livet eller vara livslång. Men en funktionsnedsättning behöver inte innebära funktionshinder. Omgivande samhälle och sociala sammanhang bidrar till antingen hinder eller tillgänglighet och delaktighet. För gruppen personer med permanenta förlossningsskador kan vårdgivares okunskap eller begränsade resurser leda till både problem och stora hinder för den enskilda kvinnan. Hinder som riskerar påverka det psykiska välbefinnandet, delaktighet i sociala sammanhang och fritidsaktiviteter eller möjligheten till fullt yrkesarbete.
Med projektet Förlossningsskadad Kvinna bidrar Mag- och tarmförbundet till att synliggöra hindren samt verkar för nödvändiga förändringar och stödinsatser.