Dagens medicins IBD-dag

Välkommen till en temadag om en kronisk folksjukdom som drabbar allt fler unga personer.

Över 50 000 svenskar lever i dag med IBD, kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, och har en vardag som ofta styrs av en ständigt oro att inte hinna till en toalett i tid.

Temadagens program bjuder in till diskussion kring en rad aktuella frågor om hur vård och behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom, IBD ska utvecklas för att bättre möta patienternas behov.

  • Vad betyder nya behandlingsmöjligheter och ny kunskap om mekanismerna bakom sjukdomen?
  • Vilka åtgärder krävs för att patienterna ska få tillgång till rätt behandling och en jämlik vård? I dag finns varken nationella riktlinjer eller öppna jämförelser för IBD.
  • Hur kan vi med ny teknik och innovativa arbetssätt ge stöd till både patienter och vård, och vilka vinster kan det ge för samhället och individen?

Preliminärt program

9.00 Registrering med frukost.

9.30 Välkommen till IBD-dagen 2015.
Programkommittén hälsar välkommen tillsammans med Dagens Medicins moderator.

Marie Carlson, vice ordförande, Svensk gastroenterologisk förening, Birgitta Rehnby, ordförande Mag-tarmförbundet.

9.40 Nya möjligheter i behandlingen av IBD – hur når vi bäst resultat för patienten?
En översikt över dagens och morgondagens behandlingsmöjligheter, och hur de kan ge bättre förutsättningar att optimera behandlingen för patienten. Hur når vi bästa resultat för patienten?

Mari Thörn, sektionschef, mag-tarmmottagningen, Akademiska sjukhuset.

10.10 Vad betyder immunologin för dagens och morgondagens behandlingar vid IBD?

Ola Winqvist, professor i cellulär immunterapi, Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.

10.40 Kort paus.

11.00 Biosimilarernas intåg – hur följer vi upp patientsäkerheten?
De första biosimilarerna som är godkända för behandling av IBD finns nu i Sverige, men hur ska de användas? Svensk gastroenterologisk förening har tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram riktlinjer för användning av biosimilarer, det vill säga snarlika versioner av biologiska läkemedel. Här presenteras och diskuteras förslaget. Bjørn Moum, professor vid Oslo Universitetssykehus berättar också om de norska erfarenheterna från över ett år med biosimilarer vid IBD-behandling.

Introduktion: Michael Eberhardson, ordförande i arbetsgruppen för biosimilarer, Svensk gastroenterologisk förening.
Diskussion: Marie Carlson, vice ordförande, Svensk gastroenterologisk förening, Birgitta Rehnby, ordförande Mag-tarmförbundet, Bjørn Moum, professor, Oslo Universitetssykehus, Nils Feltelius, docent, projektledare, Läkemedelsverket.

12.00 Lunch.

13.00 Nätverk som engagerar alla i vården av kroniska folksjukdomar.
Hur kan vi använda patienternas kunskap i vård, utbildning och forskning? Improve care now är ett innovationsnätverk som omfattar ett 80-tal sjukhus i USA och England för att utveckla vården för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom. Ett nätverk där forskare, medicinska professioner, patienter och deras familjer gemensamt skapar nya interaktiva lösningar för att förbättra vård och behandling. Sedan Improve Care Now startade har andelen patienter i nät¬verket som är symtomfria ökat från 55 till 79 procent. En utgångspunkt för nätverket är att involvera patienterna och deras familjer aktivt i vården. Vad kan svensk IBD-vård lära av erfarenheterna från Improve Care Now?

Martin Rejler, med.dr, överläkare i gastroenterologi vid medicinkliniken Höglandssjukhuset, Eksjö, och forskare vid Jönköping Academy for Improvement in Health and Welfare.

13.40 Hur får vi en mer jämlik vård för våra patienter?
Det är stora skillnader i vilken vård och behandling patienter med inflammatorisk tarmsjukdom får och en liten grupp patienter står för en stor del av vårdkonsumtionen. Det visade en kartläggning i Stockholms läns landsting förra året. Nu går projektet vidare med en fördjupad analys av läkemedelsbehandling vid IBD i fyra regioner och landsting. Syftet är att utvärdera hur behandlingen kan utvecklas och bli mer jämlik, med målet att nå bättre hälsa för patienterna. Vilka åtgärder behövs i nästa steg så att alla landets patienter får tillgång till jämlik vård?

Introduktion: Magnus Thyberg, chef för Läkemedelscentrum, Stockholms läns landsting. Diskussion: Jesper Olsson, utvecklingsansvarig, Myndigheten för vårdanalys, Mona Heurgren, chef för avdelningen för statistik och jämförelser, Socialstyrelsen samt Åsa Himmelsköld, sektionschef, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting.

14.20 Slutdiskussion: Vad är viktigt för framtidens patient med kroniska sjukdomar?
Ny lagstiftning, ny teknik och förändrade värderingsmönster innebär ett kraftigt ökat förändringstryck på sjukvårdens organisation och sätt att möta patienterna. Framtidens sjukvård behöver förändra sitt perspektiv och tänka nytt – men hur? Hur ska framtidens tjänster ut i IBD-vården – och vad vill patienten ha? Hur kan vi använda digitala verktyg tillsammans med kvalitetsregistret Swibreg för att hjälpa patienten att få koll på sin sjukdom, och som beslutsstöd för sjukvården?

Inledning: Emma Andersson, IBD-ambassadör för Mag-tarmförbundet, berättar hur hon vill kommunicera med sjukvården och vilket stöd hon behöver för att leva ett bra liv med IBD.

Diskussion: Susanna Jäghult, ordförande i FSGS och ledamot i styrgruppen för kvalitetsregistret Swibreg som testar nya beslutsstöd för självmonitorering, Valeria Castro, ordförande för Sveriges Yngre Gastroenterologer, Wictoria Hånell, kanslichef, Mag-tarmförbundet, Nina Lagh, landstingsråd (M), Landstinget i Uppsala län, ledamot av SKL:s beredning för digitalisering, Margareta Fransson (S), regionråd, vice ordförand i regionstyrelsen, Region Östergötland.

15.00 Temadagen avslutas.

 


För mer information om eventet vänligen navigera till eventet i vår kalender.