Nyheter

Tarmen hos äldre med magbesvär är mer genomsläpplig

Äldre över 65 år med måttliga besvär av förstoppning eller diarréer har en försämrad barriärfunktion i tarmen. De är också mer oroliga och nedstämda än friska äldre. Det visar en studie från Örebro universitet.

 Magproblemen ökar när vi blir äldre. En orsak är att peristaltiken förändras. En annan orsak antas vara att immunförsvaret kan bli känsligare.

– Men barriärfunktionen hos äldre är bara lite utforskad hittills, så därför ville vi undersöka om den försämras vid högre ålder. En läckande tarmbarriär gör att man får in bakteriekomponenter i tarmväggen som kan driva på en inflammation i tarmen, säger Ida Schoultz, medicine doktor och forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Hon är biomedicinare och disputerade 2009 om hur bakterierna i tarmen interagerar med tarmslemhinnan vid Crohns sjukdom. Under en period i Kanada forskade hon sedan om hur anti-inflammatoriska läkemedel påverkar tarmslemhinnan.

– När jag kom till Örebro universitet 2012 höll man på att bygga upp tvärvetenskaplig forskning om äldres hälsa. Till detta kunde jag tillföra metodik för att studera mag-tarmbarriären, säger Ida Schoultz, som i dag leder en forskargrupp som undersöker varför mag- och tarmproblem ökar hos äldre.

Försämrad barriärfunktion

I studien ingick äldre med måttliga besvär av förstoppning och/eller diarréer, det vill säga regelbundna besvär som man dock inte har sökt för hos läkare. Den gruppen jämfördes med dels veteranorienterare, dels en frisk grupp ur den vanliga befolkningen utan magbesvär, som inte motionerar.

– Vi har i tidigare studier undersökt veteranorienterare som en möjlig modell för hälsosamt åldrande, säger Ida Schoultz.

Deltagarna fick svara på enkäter om sin hälsa och man mätte indirekt tarmbarriärens funktion genom att mäta proteinet zonulin i blodet, vars ökning kan tyda på ökad genomsläpplighet över tarmslemhinnan. Eventuell inflammation mättes med infektionsvärdet CRP i blodet och halten av kalprotektin i avföringsprov, som förknippas med inflammerad tarm.

De äldre med måttliga magbesvär hade signifikant högre nivå av zonulin än de friska, vilket avspeglar en mer genomsläpplig tarm. De rapporterade också högre psykisk stress i form av nedstämdhet och oro. Inflammationsproverna var däremot normala, vilket visar att deras tarm inte är inflammerad trots måttliga besvär.

– Vi såg också lägre nivåer av zonulin hos veteranorienterare men där var skillnaden inte signifikant, vilket kan bero på att långvarig hög träningsnivå också kan ge vissa magproblem, säger Ida Schoultz.

 Fibrer skulle kunna minska besvären

Forskarna vill nu undersöka om prebiotiska fibrer kan förstärka tarmbarriären och så minska äldres tarmbesvär. Prebiotiska fibrer är kostfibrer som inte bryts ner i magsäcken utan når tjocktarmen där de utgör näring till hälsofrämjande bakterier. I jäsningen produceras smörsyra, som tarmcellerna behöver för barriärfunktionen. Kostfibrer finns i till exempel havre, korn, baljväxter, frön och frukter.

I en studie där små tarmprover monterades i en behållare med näringslösning, en så kallad Ussingkammare, fann man att tillförsel av prebiotiska fibrer minskade genomsläppligheten både mellan tarmcellerna och genom cellerna.

– Prebiotiska fibrer hindrar alltså bakterieprodukters passage in i tarmväggen i laboratoriemiljö. Nu behöver vi undersöka det även i kliniska studier och helst med renade fibrer och inte livsmedel, som ju innehåller en mängd annat också, säger Ida Schoultz.

En annan forskningsfråga är vilka fibrer som är bäst för just äldre personer.

– I preliminära studier ser vi att vissa prebiotiska fibrer verkar stärka magtarmbarriären hos äldre, men inte hos yngre, och tvärtom, säger Ida Schoultz.

Text: Inna Sevelius