Nyheter

Framtidens funktionshinderpolitik

Regeringen har nyligen lämnat sitt förslag till funktionshinderstrategin de kommande åtta åren. Vi vet att det inte är alla våra medlemmar som direkt kopplar sin sjukdom till funktionshinderfrågor, men faktum är att området i allra högsta grad är oss relevanta.

En av förbundets viktigaste uppgifter är ju att föra fram de mer långsiktiga konsekvenser som ”våra” sjukdomar kan orsaka vad gäller levnadsstandard och livskvalitet. De funktionshindrande aspekterna av mag-tarmsjukdomarna framgår idag inte tillräckligt tydligt för våra beslutsfattare.

Mottagandet av funktionshinderstrategin har allmänt varit svalt, och visst kan vi också konstatera att det är en bra bit kvar innan våra medlemmars funktionsnedsättningar tas upp naturligt på agendan. Överhuvudtaget känns förslaget ganska oinspirerat. Särskilt arbetsmarknadsområdet brister i nytänkande, med få idéer om hur den privata jobbsektorn skall öppnas upp och där den på senare tid hårt kritiserade Arbetsförmedlingen ges en oroväckande stor nyckelroll.

Värt att nämna är också att förslaget tar ett tydligt avstamp i de universella mänskliga rättigheterna så som de uttrycks i FN:s konventioner. Detta är i grunden positivt, men det är lätt att se hur strategins ambitioner på MR-området kan bli en rökridå som tillåts gömma att det i många avseenden saknas förslag på konkreta åtgärder. Mänskliga rättigheter är lätta att skriva under, men svårare att efterleva och verkställa.

Det som kan komma att bli till vår fördel är förslagets starka fokus på begreppet ”universell design”. Med detta menas att alla förändringar och tillbyggen av samhället redan från början utformas så att alla medborgare kan ta del av det offentliga rummet. Tänk först, bygg sedan helt enkelt. Självfallet skall detta begrepp också täcka behovet av toaletter i skolor, på arbetsplatser, i kollektivtrafiken och offentliga byggnader. Här gäller det att vi håller oss framme och påpekar våra medlemmars särskilda livsförutsättningar – en viktig uppgift som också våra föreningar på det lokala och regionala planet kan ta tag i.

Text: Peter Eneroth